Adatvédelmi irányelvek

 

adatkezelési tájékoztató

Ön jelenleg a relevanciamarketing.hu weboldalt böngészi. Ezen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy a törvényi előírásnak megfelelően részletesen tájékoztassuk arról, hogy a kapcsolatfelvétel, vagy hírlevél feliratkozás folyamán részünkre megadott adatait hogyan kezeljük. Illetve milyen módon tudja a megadott adatait bármikor töröltetni adatbázisunkból.

 

KI AZ ADATKEZELŐ?

A relevanciamarketing.hu honlap üzemeltetője Ries László e.v. mint (Üzemeltető és Adatkezelő) kijelenti, hogy az általa üzemeltetett weboldal működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával jár el.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása. A weboldalon összegyűjtött információk és adatokat az Üzemeltető kapcsolattartási és marketing célokra használja, de harmadik félnek nem adja tovább.

 

MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK?

A relevanciamarketing.hu oldalhoz kapcsolódóan kétféle adatgyűjtés történhet. Adatainak gyűjtése mindkét esetben ez csak az Ön egyértelmű beleegyezését, ráutaló magatartását (cookie elfogadása, illetve kapcsolatfelvételi vagy hírlevél feliratkozási adatlap kitöltésekor az Adatkezelési Nyilatkozat elfogadása) követően valósul meg.

 1. Anonim böngészési adatok gyűjtése: A relevanciamarketing.hu – mint a weboldalak többsége – ún. „cookie”-kat használ, hogy elemezze a webhely forgalmát. A cookie-k használatából eredő információkat nem adjuk át semmilyen harmadik félnek. A honlapon használt cookie-k nem tárolnak személy szerinti beazonosításra alkalmas információt, így a relevanciamarketing.hu személyes adatkezelést e körben nem folytat. Az alkalmazott cookie-kat a böngészőjéből néhány egyszerű lépéssel bármikor letilthatja, és / vagy eltávolíthatja.
  Bővebben a weboldalon használt cookie-kről, beeállítás, személyre szabás, módosítás itt: Cookie Beállítások

  További részletek: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
 1. A relevanciamarketing.hu weboldalon Ön olyan adatokat is megadhat, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény] A felhasználói kapcsolatfelvétel során megadott adatok közül kizárólag a név és az email cím és telefonszám tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és email cím, telefonszám valós) személyes adatnak. Személyes adatok, név, email cím, telefonszám kezelése, amely a relevanciamarketing.hu honlapon elhelyezett kapcsolatfelvételt szolgáló adatlap(ok) kitöltését, vagy hírlevél szolgáltatásunkra történő feliratkozást követően valósul meg. Ezen esetekben Önnek az adatlap elküldését megelőzően üres jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia Adatkezelési Nyilatkozatot, enélkül nem küldhető el az adatlap vagy nem véglegesíthető a feliratkozás. Tehát a kapcsolatfelvételi adatlap kitöltés, és / vagy regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén minden olyan természetes személy, aki a relevanciamarketing.hu hírlevelére feliratkozni kíván, illetve a honlap üzemeltetőjével kapcsolatfelvételt kezdeményez, egyértelműen hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

 

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. Erre a következő lehetőségek biztosítottak:

 • Hírlevél leiratkozás: az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a relevanciamarketing.hu üzemeltetőjének küldött emailben: info@relevanciamarketing.hu vagy a székhelyére megküldött postai levélben történhet. Cím: Ries László 1122 Budapest, Goldmark Károly u. 24.
 • Személyes adatok törlése: vagy a relevanciamarketing.hu üzemeltetőjének küldött emailben: info@relevanciamarketing.hu vagy a székhelyére megküldött postai levélben történhet. Cím: Ries László 1122 Budapest, Goldmark Károly u. 24.

A kérés beérkezését követően adatait véglegesen töröljük adatbázisunkból.

 

HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ADATKEZELÉS?

 

ADATBIZTONSÁG

A relevanciamarketing.hu gondoskodik a kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotörvény., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A relevanciamarketing.hu a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

A relevanciamarketing.hu tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A felhasználó adatainak kezelése és használata az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A relevanciamarketing.hu minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

 

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.
A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

A Felhasználó kérésére a relevanciamarketing.hu adatkezelője köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését, módosítását, illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

ADATKÖZLÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Amennyiben sérelmesnek véli a relevanciamarketing.hu adatkezelését, panasszal élhet

Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  • Telefon: +36 (1) 391-1400
  • Honlap: https://www.naih.hu
  • email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A GDPR RENDELET TELJES SZÖVEGE

Az európai általános adatvédelmi rendelet szövege itt megtekinthető:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

 

Budapest, 2019. január 16.

Kérdése merült fel?

Keressen bizalommal elérhetőségeinken: